Geschaeftsbedingungen

Artikel 1: Geldigheid
1.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere offerte en iedere overeenkomst tussen
Theo Evers en een wederpartij waarop Theo Evers deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover deze voorwaarden niet door de eerstgenoemde uitdrukkelijk is afgewezen.
1.2 Indien een wederpartij van de algemene voorwaarden van Theo Evers wenst af te wijken
dan dient de wederpartij een voorstel daartoe expliciet en schriftelijk aan Theo Evers te richten. Acceptatie van een dergelijk wijzigingsvoorstel zijdens de wederpartij kan door Theo Evers enkel expliciet en schriftelijk geschieden.
1.3 Mondelingen toezeggingen van en afspraken met ondergeschikten van Theo Evers binden
laatstgenoemden niet dan nadat en voorzover zij door haar schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 2: Offertes en orders
2.1 Alle offertes, aanbiedingen en prijsopgaves zijn vrijblijvend en binden Theo Evers niet. Offertes gelden uitsluitend voor de overeengekomen termijn. Na het verstrijken van deze termijn zal Theo Evers niet geboden zijn het door hem gedane aanbod gestand te doen.
2.2 Afbeeldingen en beschrijvingen in aanbiedingen, prijsopgaven, prospecti, website, catalogi, orderbevestigingen, berekeningen, maat- en gewichtsopgaven en kleuropgave alsmede door Theo Evers verstrekte gegevens, binden laatstgenoemde niet en dienen slechts ter orientering.
2.3 Bij levering volgens monster geldt het monster slechts tot vaststelling der doorsneekwaliteit en doorsneekleur. In aanmerking nemende dat met historische of antieke bouwmaterialen, zoals hout, marmer, ijzer, kalksteen, zandsteen etc. wordt gewerkt is de wederpartij gehouden om de normale structuur en kleur van de bestelde materialen te aanvaarden. Afwijkingen in kleur, structuur, scheurtjes of beschadigingen eigen aan de verkochte en geleverde historische bouwmaterialen, en verrichte herstelwerkzaamheden c.q. reparaties kunnen derhalve geen reden tot annulering danwel ontbinding der overeenkomst danwel afkeuring van de geleverde zaken zijn, Ook geringe afwijkingen van opgegeven modellen, gewichten en andere afwijkingen, waardoor geen wezenlijke wijzigingen worden aangebracht in technische en/of esthetische uitvoering der zaken, geven de wederpartij geen recht op annulering danwel op ontbinding van de overeenkomst en evenmin het recht de ontvangst of betaling van de zaken te weigeren. Bij maten wordt een redelijke tolerantie ingecalculeerd.
2.4 Bij het verstrekken van een opdracht, zal Theo Evers pas dan gehouden zijn deze te accepteren, nadat door wederpartij 50% van de overeengekomen prijs vooruitbetaald. Als tijdstip van de betaling zal gelden de dag waarop een dergelijke betaling op giro of bankrekening van opdrachtnemer is gestort of per kas aan de opdrachtnemer is voldaan. Indien aan deze voorwaarden niet zal worden voldaan, is opdrachtnemer niet gehouden zijn aanbod gestand te doen, terwijl eventuele schade voortvloeiende uit het niet nakomen van deze verplichtingen, vallende aan de zijde van de Theo Evers, door deze aan de wederpartij in rekening zal worden gebracht.
2.5 In samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
2.6 Alle risico�s welke kunnen ontstaan door verwerking van door Theo Evers geleverde materialen door derde, zijn voor rekening van de wederpartij.
2.7 Door Theo Evers opgegeven prijzen gelden uitsluitend voor de geleverde of te leveren goederen. Arbeidsloon inzake restauratie, plaatsing of andere wijze van verwerking, zal apart aan de wederpartij worden berekend.
2.8 Indien door Theo Evers kosten worden gemaakt inzake een aangevraagde offerte door een wederpartij, zal Theo Evers gerechtigd zijn deze kosten aan de wederpartij in rekening te brengen, indien de opdracht niet wordt gegund.
2.9 Restauratie, wijzigingen of veranderingen, welke de authentieke vom van een voorwerp blijvend en onherstelbaar veranderen, komen geheel voor risico van de wederpartij. Wederpartij is verplicht een dergelijk voorwerp of materiaal af te nemen, ook al zou het uiteindelijke resultaat niet geheel naar zijn/haar verwachtingen zijn. Theo Evers behoudt zich het recht voor om wijzigingen die de orginaliteit van een bepaald voorwerp zodanig wijzigen, dat de oorspronkelijke vorm totaal verloren gaat, te weigeren. Deze restauraties, wijzigingen of veranderingen zullen eerst door Theo Evers worden aangevangen na ontvangst van de totaal overeengekomen koopsom + 50% van de restauratiekosten. Bij restauratie kan door de opdrachtnemer niet worden ingestaan, dat het vervangende materiaal, voorzover het houtsoort, nerf of kleur of materiaalstructuur betreft, exact overeenkomt met het origineel. Wel zal worden getracht dit zo nauwkeurig mogelijk te benaderen.

Artikel 3: Wijzigingen in de opdracht
3.1. Wijzigingen in de oorspronkelijke order van welke aard dan ook, (dus ook in kleur, lengte, model, materiaalsoort of bevestiging) schriftelijk of mondeling door of namens de wederpartij aangebracht, welke hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de wederpartij aanvullend in rekening gebracht.
3.2 Door de wederpartij, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan moeten door de wederpartij tijdig en schriftelijk aan Theo Evers ter kennis zijn gebracht. Worden zij mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico van de ter uitvoerlegging der wijziging voor de rekening van de wederpartij.
3.3 Veranderingen, in de reeds verstrekte opdracht aangebracht, kunnen tot het gevolg hebben, dat een voor de verandering overeengekomen levertijd door Theo Evers wordt overschreden.

Artikel 4: Prijzen
4.1 Alle prijzen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, gelden �af� Theo Evers, zonder verpakking. Prijzen zijn inclusief BTW tenzij anders vermeldt. Kosten voor transport, verzekering etc. komen voor rekening van de wederpartij, tenzij anders wordt overeengekomen. Theo Evers aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan tijdens transport. Indien overeengekomen is dat Theo Evers zal zorgen voor transport zullen de goederen tijdens dit transport reizen voor rekening van de wederpartij.
4.2 Indien na de datum van de aanbieding respectievelijk na het totstandkomen van een overeenkomst zich enige wijziging van de kosten voordoet, waarop dit prijspeil is gebaseerd, is Theo Evers gerechtigd de aanbiedingsprijs, respectievelijk de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te wijzigen. Indien de prijsovereenkomst meer dan 10% bedraagt, heeft de wederpartij evenwel het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 5: Leverijd en (deel-)leveringen
5.1 Alle door Theo Evers gestelde levertijden, zullen worden geacht vrijblijvend te zijn en kunnen slechts bij benadering worden genoemd. Wederpartij heeft geen recht op schadevergoeding, indien gestelde levertijd zal worden overschreden.
5.2 De levertijd wordt ten alle tijde verlengd met de tijd, welke de wederpartij te laat is met de voldoening aan enige reeds uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
5.3 Indien Theo Evers en de wederpartij levering op afroep zijn overeengekomen en Theo Evers aan de wederpartij schriftelijk heeft bericht dat de zaken voor aflevering gereed zijn, behoort de wederpartij bedoelde zaken binnen twee weken na dagetekening af te nemen.
5.4 Indien Theo Evers op zich heeft genomen franco aan de wederpartij uit te leveren is zij vrij in de keuze van het vervoer. De zaken zijn, indien Theo Evers de verzorging van het vervoer is opgedragen, terstond na het verlaten van het magazijn voor rekening en risico van de wederpartij.

Artikel 6: Annulering
6.1 De wederpartij is niet gerechtigd eenzijdig de met Theo Evers totstandgekomen overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren, anders dan met de uitdrukkelijke toestemming van Theo Evers.
6.2. Indien de totstandgekomen overeenkomst met toestemming van Theo Evers geheel of gedeeltelijk wordt geannuleerd is de wederpartij evenwel gehouden aan Theo Evers alle met het oog op de uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs gemaakte kosten te vergoeden.

Artikel 7: Risico- en eigendomsvoorwaarden
7.1 Zodra een zaak geldt als geleverd in de zin van art. 5 dezer algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden gaat het risico over op de wederpartij.
7.2 Alle door Theo Evers geleverde materialen blijven eigendom van Theo Evers tot op het moment van volledige betaling aan Theo Evers van alle door Theo Evers aan de wederpartij geleverde of te leveren zaken krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van de wederpartij verrichte of nog te verrichten werkzaamheden, alsmede van de vordering wegens het tekortschieten van de nakoming van zodanige overeenkomsten.
7.3 In geval de wederpartij enige verplichtingen uit de overeenkomst m.b.t. de verkochte zaken (of uit te voeren werk) jegens Theo Evers niet nakomt, is deze zonder enige rechterlijke tussenkomst, sommatie of ingebrekestelling gerechtigd de zaken, zowel de oorspronkelijk geleverde als de nieuw gevormde zaken, terug te nemen.
8.4 Materialen en producten worden verkocht in de staat zoals ze worden getoond. Door de wederpartij kan geen beroep worden gedaan op beschadigingen welke veroorzaakt zijn door het verwijderen van deze voorwerpen uit hun originele omgeving.

Artikel 8: Betaling
8.1 Elke koopovereenkomst geschiedt onder de algemene betalingsconditie; 50% bij opdracht, rest voor levering van de goederen.
8.2 Indien in afwijking van lid 1 is afgesproken tussen Theo Evers en wederpartij dat na aflevering een factuur zal worden toegestuurd, is de betalingstermijn 14 dagen, tenzij anders is overeengekomen.
8.3 In geval van liquidatie, faillisement of surseance van betaling van de wederpartij zullen verplichtingen van de wederpartij onmiddelijk opeisbaar zijn.
8.4 Reclames, aanspraken of bezwaren van de wederpartij tegen de hoogte van de factuur geven niet het recht betalingen op te schorten, danwel tegenvorderingen te compenseren met aan Theo Evers verschuldigde betalingen.

Artikel 9: Reclame
9.1 De controle op het stuksaantal van het geleverde berust bij de wederpartij. Indien niet terstond na ontvangst omtrent het afgeleverde stuksaantal dienaangaande wordt gereclameerd, zijn de hoeveelheden op de vrachtbrieven, afleveringsbonnen en/of dergelijke documenten vermeld als juist erkend. Reclames omtrent eventuele manco�s of beschadigingen moeten om geldig te zijn, door de wederpartij op het ontvangstbewijs worden ondertekend.
9.2 Reclames omtrent niet bij de aflevering zichtbare gebreken kunnen door de wederpartij bij Theo Evers slechts geldend worden gemaakt door indiending binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen. Indien indiening binnen deze termijn redelijkerwijs niet mogelijk is, geldt de temijn van 14 dagen na ontvangst vanaf het moment waarop het gebrek geconstateerd is of geconstateerd had kunnen zijn. De reclame zal moeten behelzen een duidelijke omschrijving van de grieven en geconstateerde gebreken.
9.3 Door de gehele of gedeeltelijk verwerking der bouwmaterialen vervalt ieder recht op reclame.
9.4 Indien de reclame gegrond is, zal Theo Evers naar eigen keuze een schadevergoeding betalen, welke maximaal gelijk is aan het bedrag van de factuurwaarde dan wel gelijk is aan de factuurwaarde van het te vervangen onderdeel van de geleverde zaken. Tot verdere schadevergoeding is Theo Evers niet verplicht. Indirecte schade, daaronder is onder andere begrepen, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, en schade door bedrijfsstagnatie wordt nimmer vergoed.
9.5 De wederpartij heeft nimmer het recht om de zaken retour te zenden, tenzij Theo Evers hiermee schriftelijk akkoord is gegaan.

Artikel 10: Overmacht
10.1 Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan Theo Evers zijn toe te rekenen. Hieronder zullen mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven en of toeleveranciers van Theo Evers waarvan Theo Evers afhankelijk is, een algemeen gebrek aan benodigde historische bouwmaterialen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten, niet voorzienbare stagnaties bij overheidsmaatregelen, oorlog, oorlogsgevaar, staat van beleg, mobilisatie, vijandelijkheden, transportbelemmeringen, invoer- en uitvoerbelemmeringen.
10.2 Theo Evers heeft het richt zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhinderd intreedt nadat Theo Evers haar verbintenissen had moeten nakomen.

Artikel 11: Aansprakelijkheid
11.1 Ongeacht de verdere eventuele aansprakelijkheid zijdens Theo Evers, welke aansprakelijkheid immer zal zijn beperkt tot de hoogte van de koopsom c.q. prijs, is Theo Evers niet aansprakelijk wanneer de wederpartij ofwel derder de door haar geleverde materialen op onjuiste wijze, dwz niet de uitdrukkelijk door Theo Evers voorgeschreven materialen gebruikende hebben behandeld.
11.2 Theo Evers is nimmer tot enige andere schadevergoeding gehouden dan in deze voorwaarden uitdrukkeling is neergelegd met name niet tot het vergoeden van andere directe of indirecte schade, winstderving, schade aan derder e.d.
11.3 De wederpartij vrijwaart Theo Evers van alle succesvolle aanspraken van derden terzake door Theo Evers geleverde goederen waardoor die derden schade mochten hebben geleden, onverschillig door welke oorzaak of op welk tijdstip die schade is geleden.